Kies je taal

Uitsluiting van aansprakelijheid Sto

1. Inhoud van het onlineaanbod

De auteur garandeert in geen enkel opzicht de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims ten opzichte van de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard en werden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie resp. door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voorzover niet kan worden bewezen dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld.


Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het gehele aanbod zonder aparte mededeling te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.


2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links”), waarvoor de auteur niet verantwoordelijk is, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur de inhoud daarvan kent en hij technisch gezien het gebruik van de onwettige inhoud zou kunnen verhinderen en dit van hem verwacht zou kunnen worden.


De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gekoppelde websites zichtbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde/verbonden websites heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gekoppelde/verbonden websites die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor mededelingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en vooral voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de website waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die via links uitsluitend naar de betreffende publicatie verwijst.


3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.


Op alle in het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars van toepassing. Alleen door het slechts noemen, mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft alleen in het bezit van de auteur van de websites. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafische afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.


4. Gegevensbescherming

Zie Mededeling over gegevensbescherming


5. Rechtskracht van deze beperking van aansprakelijkheid

Deze beperking van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze website werd verwezen. Voorzover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overreenkomen met het geldende recht, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid van kracht.

RIGHT OFFCANVAS AREA